List of Initiating Gurus in ISKCON

1.      Atmanivedana Swami
2.      Bhaktivaibhava Swami
3.      Bhakti Bhrnga Govinda Swami
4.      Bhakti Caitanya Swami
5.      Bhakti Charu Swami
6.      Bhakti Dhira Damodara Swami
7.      Bhakti Gaurava Narayan Swami
8.      Bhakti Gauravani Goswami
9.      Bhakti Raghava Swami
10.     Bhakti Sundar Goswami
11.     Bhakti Vijnana Goswami
12.     Bhakti Vikasa Swami
13.     Bhakti Visrambha Madhava Swami
14.     Bhakti Vrajendranandana Swami
15.     Bhaktivyasa Tirtha Swami
16.     Bhakti VV Narasimha Swami
17.     Bhakti-bhusana Swami
18.     Bhaktimarga Swami
19.     Bhurijana dasa
20.     Bir Krsna dasa Goswami
21.     Caitanya Candra dasa
22.     Caitanya Candra Caran dasa
23.     Candra Mukha Swami
24.     Candramauli Swami
25.     Caru dasa
26.     Danavir Goswami
27.     Devamrita Swami
28.     Dhanvantari Swami
29.     Druktakarma dasa
30.     Giridhari Swami
31.     Giriraja Swami
33.     Gopal Krsna Goswami
34.     Guru Prasad Swami
35.     Hanumatpresaka Swami
36.     Hrdayananda dasa Goswami
37.     Indradyumna Swami
38.     Janananda dasa Goswami
39.     Jayadvaita Swami
40.     Jayapataka Swami
41.     Jivananda Das
41.     Kadamba Kanana Swami
43.     Kalakantha Das
44.     Kavicandra Swami
45.     Kesava Bharati dasa Goswami
46.     Kratu dasa
47.     Kripamoya Das
48.     Krsna Ksetra dasa
49.     Krsnadas Swami
50.     Lokanath Swami
51.     Madhu Sevita dasa
52.     Mahatma Das
53.     Mahavisnu Swami
54.     Manonatha Das
55.     Matsya Avatara dasa
56.     Navayogendra Swami
57.     Niranjana Swami
58.     Partha Sarathi dasa Goswami
59.     Prahladananda Swami
60.     Purushatraya Swami
61.     Radha Govinda Swami
62.     Radhanath Swami
63.     Ravindra Svarupa dasa
64.     Romapada Swami
65.     Rtadhvaja Swami
66.     Sacinandana Swami
67.     Sankarsana dasa
68.     Satyadeva dasa
69.     Sivarama Swami
70.     Smita Krsna Swami
71.     Subhaga Swami
72.     Suresvara Das
73.     Trivikrama Swami
74.     Vaisesika Das
75.     Varsana Swami
76.     Vedavyasapriya Swami
77.     Virabahu dasa